Regulament de organizare și funcționare a parcarii în cadrul centrului comercial Dâmbovița Mall

Prin prezentul Regulament al Parcării, DÂMBOVIȚA MALL SRL, în calitate de proprietar al Centrului Comercial DÂMBOVIȚA MALL („Centrul comercial”), stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii Centrului Comercial și, cu precădere, de către conducătorii de (auto)vehicule care folosesc parcarea Centrului Comercial.
Spațiile destinate parcării din cadrul Centrului Comercial sunt proprietate privată, cu regim de circulație de drum public unde se aplică regulile de circulație prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și regulile prevăzute în acest Regulament.
Prin intrarea în parcarea Centrului Comercial, conducătorul autovehiculului accepta și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament și indicatoarele rutiere instalate.

PREVEDERI GENERALE

 1. În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate pentru staționarea (auto)vehiculelor în partea exterioară și subterană, pe terenul situat în vecinatatea și în subsolul Centrului Comercial, delimitate prin marcaje specifice.
 2. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul, astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/ împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 3. Programul de funcționare a Parcării este următorul:
  Luni – Duminică în intervalul orar 07:00 – 23:00
  În parcarea Centrului Comercial, staționarea/ parcarea este permisă doar în cadrul programului de funcționare a parcării Centrului Comercial.
  În acest sens, fiecare conducător auto care intră în parcarea Centrului Comercial se obligă să respecte programul de funcționare a parcării Centrului Comercial, conform căruia staționarea/ parcarea în parcarea Centrului Comercial este permisă doar în timpul programului de funcționare a acesteia.
 4. În cazul autovehiculelor parcate cu încălcarea prezentului Regulament, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, pe cheltuiala proprietarului/ conducătorului auto, care va suporta toate costurile aferente.
  Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial, autovehiculele urmând a fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto.

REGULILE DE CIRCULATIE SI PARCARE

Parcarea autovehiculelor în spațiile destinate parcării din Centrul Comercial presupune acceptarea de către conducătorii de autovehicule a prezentului Regulament al Parcării, precum și respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulație și de parcare.

 1. Aducerea la cunoștința publică a prezentului Regulament se face prin afișarea acestuia la intrarea în Parcare.
 2. Intrarea în parcare reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea integrală a dispozițiilor prezentului Regulament.
 3. Administrația Centrulului Comercial va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va pune în executare măsurile tehnico-administrative conform dispoziției polițistului rutier. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, Administrația Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.
 4. Administrația Centrului Comercial nu este responsabilă pentru nicio consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, de orice natură, ca urmare a nerespectării prezentului Regulament.
 5. Parcarea este destinată numai autovehiculelor fără remorci, cu masa mai mică de 3,5 tone și care au o înălțime maximă de 2,80 metri pentru parcarea supraterană și cu o înălțime maximă de 2,10 m pentru parcarea subterană. Administrația Centrulului Comercial își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fără limitare la, autovehicule cu gabarit depășit sau cu funcționalitate improprie utilizării parcării Centrului Comercial.
 6. Conducătorul autovehicului are obligația să parcheze autovehiculul în spațiul destinat parcării și să respecte cu atenție toate semnele de circulație interne din Parcare.
 7. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ.
 8. Locurile de parcare destinate încărcării autovehiculelor electrice vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele electrice.
 9. Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării, cât și utilizatorilor acesteia.
 10. ESTE INTERZIS:
  a) accesul vehiculelor cu tracțiune animală, a autovehiculelor cu remorcă, a remorcilor, a oricărui vehicul, obiect sau amsamblu care servește unor scopuri publicitare;
  b) accesul autovehiculelor dotate cu instalații GPL în parcarea subterană;
  c) accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop;
  d) utilizarea locurilor marcate rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă, de către persoane care nu se află într-o astfel de situație;
  e) parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate;
  f) să utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
  g) să efectueze testări, curse, întreceri și drifturi cu (auto)vehicule;
  h) să distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
  i) să organizeze în parcare reuniuni politice sau publice, greve, spectacole, activități comerciale, sportive sau alt fel de activități fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
  j) să polueze cu substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică;
  k) să desfașoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
  l) să campeze în parcare și să organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în interiorul parcării;
  m) staționarea autovehiculelor în dreptul intrărilor sau a căilor de acces;
  n) efectuarea de reclame, de orice natură, în orice mod, în incinta Parcării;
  o) este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administrației Centrului Comercial;
  p) expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial.
  q) să deterioreze parcarea sau orice elemente ale acesteia.
 11. Perioada maximă de timp în care un autovehicul poate staționa în parcare este de 72 (șaptezecișidouă) de ore. După acest interval, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente.
 12. Conducătorul auto și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor au obligația să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzători de eventualele prejudicii produse.
 13. Este strict interzis conducătorilor de autovehicule, însoțitorilor sau vizitatorilor să lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 14. Este interzis a se lăsa în autovehicul animale nesupravegheate, substanțe inflamabile / periculoase ori alte obiecte periculoase.
 15. Conducătorii de autovehicule au obligația să nu lase la vedere, în autovehicule obiecte de valoare. Administrația Centrului Comercial Dâmbovița Mall nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare ca urmare a nerespectării acestei obligații. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea uşilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, buşonului rezervor etc., Administrația Centrului Comercial nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
 16. Conducătorul de autovehicul are obligația să nu execute lucrări de întreținere, mentenanță sau reparații, lucrări de cosmetizare, lucrări de deszăpezire, sau a altor activități de acest gen aferente autovehiculelor, în cadrul Parcării.
 17. Conducătorii de autovehicule au obligația să nu staționeze/parcheze niciun (auto)vehicul (inclusiv orice dispozitive de deplasare pe roți, indiferent de modul de acționare: manual sau electric, precum biciclete, motociclete, trotinete, segway, role, hoverboard) pe partea carosabilă, pe spațiile verzi, pe trotuare sau zone pietonale, pe piațete pietonale, în dreptul căilor de acces, în dreptul trecerilor de pietoni, în intersecții, pe spațiile destinate persoanelor cu handicap, în stația SPMT, în stațiile TAXI și oriunde în afara spațiilor amenajate și semnalizate ca fiind locuri de parcare pentru tipul respectiv de (auto)vehicul.
 18. Pentru evitarea degajării noxelor, conducătorul de autovehicul are obligația de a opri motorul autovehicului, în timpul staționării sau parcării.
 19. Viteza maximă de circulație a autovehiculelor în cadrul Parcării este de 5 km/oră.
 20. Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză în parcare se va sancționa cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.
 21. Fiecare conducător de autovehicul are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 22. Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducătorilor auto care nu respectă prevederile Regulamentului Parcarii.
 23. Conducătorii de autovehicule au obligația să acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcării și a Centrului Comercial Dâmbovița Mall, tuturor informaţiilor afişate, precum şi indicaţiilor agenţilor de pază, reprezentanţilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu şi se obligă să nu întreprindă nicio acţiune ce ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau bunurile lor și ale altor persoane.
 24. Conducătorul autovehiculului şi ceilalţi ocupanţi ai (auto)vehiculului vor menţine curăţenia la locul de parcare şi nu vor depozita niciun fel de materiale în parcare, deşeurile fiind aruncate în coşurile de gunoi instalate.
 25. Administrația Centrului Comercial Dâmbovița Mall nu răspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcării/conducătorii autovehiculelor ca urmare a neatenției, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a scărilor, ușilor, barierelor ori a altor echipamente, instalații sau alte asemenea aparținând parcării sau Centrului Comercial.
 26. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii și/sau altor autovehicule sau imobilului, precum și instalațiilor sau echipamentelor aparținând sau cele care deservesc parcarea sau Centrul Comercial de către conducătorii auto sau de alți utilizatori ai parcării în timpul deplasării ori staționării în incinta parcării, vor fi suportate integral de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administrației și/sau a Proprietarului Centrului Comercial Dâmbovița Mall.
 27. În situația în care un autovehicul este parcat necorespunzător sau pe o perioadă mai mare de 72 (șaptezecișidouă) de ore consecutive, sau în cazul în care un autovehicul este parcat pe un spațiu nedelimitat ca loc de parcare sau care nu este destinat parcării autovehiculelor (inclusiv cazul în care un autovehicul este parcat pe o bordura și restricționează circulația în perimetrul respectiv), Administrația Centrului Comercial va sesiza autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
 28. Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.
 29. Proprietarul / Administratorul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile sau persoanele lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Parcarea Centrului Comercial este supravegheată video. Imaginile video surprinse de camerele de luat vederi vor fi puse la dispoziția autorităților publice, în condițiile legii.
 30. În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, Administrația Centrului Comercial poate restricţiona temporar accesul în parcarea exterioară sau subterană.
 31. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

AUTOVEHICULE ABANDONATE

Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durată care depășeste 3 zile calendaristice consecutive.
Autovehiculelor abandonate în parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare.

DISPOZIȚII FINALE

Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării Centrului Comercial și legislația rutieră în vigoare, în caz contrar urmând a se aplica prevederile specifice din Regulament și/sau din legislația aplicabilă, cu aplicarea sancțiunii corespunzătoare.
Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament fără o notificare prealabilă.
Prezentul Regulament și/sau extrase ale acestuia, dupa caz, vor fi afișate la intrările și în interiorul parcării, precum și pe website-ul www.dambovitamall.ro.

DAMBOVITA MALL S.R.L.