Regulament Parcare în cadrul centrului comercial Dâmbovița Mall

Spațiile destinate parcării din cadrul CENTRULUI COMERCIAL DÂMBOVIȚA MALL sunt proprietate privată, cu regim de circulație de drum public unde se aplică regulile de circulație prevăzute de Ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și următoarele reguli:

 1. Parcarea autovehiculelor în spațiile destinate parcării din CENTRUL COMERCIAL presupune acceptarea de către conducătorii auto a prezentului Regulament al Parcării precum și respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulație și de parcare.
 2. Aducerea la cunoștința publică a Regulamentului se face prin afișare la intrarea în Parcare.
 3. Administrația Parcării nu este responsbilă pentru nici o consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului regulament.
 4. Parcarea este destinată numai autovehiculelor fără remorci și care au o înălțime max. de 2,80 metri pentru parcarea supraterană și cu o înălțime max. de 2,10 m pentru parcarea subterană.
 5. Conducătorul autovehicului are obligația să parcheze autovehiculul în spațiul destinat parcării și să respecte cu atenție toate semnele de circulație interne din Parcare.
 6. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ.
 7. Locurile de parcare destinate încărcării autovehiculelor electrice vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele electrice.
 8. Este interzis:
 9. accesul vehiculelor cu tracțiune animală, autovehiculelor cu remorcă;
 10. accesul vehiculelor dotate cu instalații GPL în parcarea subterană;
 11. utilizarea locurilor marcate rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă, de către persoane care nu se află într-o astfel de situație;
 12. parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate;
 13. să utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
 14. să efectueze testări, curse și drifturi cu (auto)vehicule;
 15. să distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 16. să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole, activități comerciale, sportive sau alt fel de activități fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 17. staționarea autovehiculelor în dreptul intrărilor sau a căilor de acces;
 18. efectuarea de reclame, de orice natură, în orice mod, în incinta Parcării;
 19. expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial.
 20. Perioada maximă de timp în care un autovehicul poate staționa în parcare este de 72 (șaptezecișidouă) de ore; după acest interval, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente.  
 21. Conducătorul auto are obligația să respecte normele P.S.I. specifice, fiind direct răspunzător de eventualele prejudicii produse.
 22. Este strict interzis conducătorilor auto, însoțitorilor sau vizitatorilor să lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 23. Este interzis a se lăsa în autovehicul animale, substanțe inflamabile ori alte obiecte periculoase.
 24. Conducătorii auto au obligația să nu lase la vedere, în autovehicule obiecte de valoare. Administrația Parcării, respectiv a Centrului Comercial Dâmbovița Mall, nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea uşilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, buşonului rezervor etc., Administrația Centrului Comercial nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
 25. Conducătorul auto are obligația să nu execute lucrări de întreținere sau reparații, lucrări de cosmetizare, lucrări de deszăpezire, aferente autovehiculelor, în cadrul Parcării.
 26. Conducătorii au obligația să nu staționeze/parcheze niciun (auto)vehicul (inclusiv orice dispozitive de deplasare pe roți, indiferent de modul de acționare: manual sau electric, precum biciclete, motociclete, trotinete, segway, role, hoverboard) pe partea carosabilă, pe spațiile verzi, pe trotuare sau zone pietonale, pe piațete pietonale, în dreptul căilor de acces, în dreptul trecerilor de pietoni, în intersecții, pe spațiile destinate persoanelor cu handicap, în stația SPMT, în stațiile TAXI și oriunde în afara spațiilor amenajate și semnalizate ca fiind locuri de parcare pentru tipul respectiv de (auto)vehicul.
 27. Pentru evitarea noxelor, conducătorul auto are obligația de a opri motorul autovehicului, în timpul staționării sau parcării.
 28. Viteza maximă de circulație a autovehiculelor în cadrul Parcării este de 5 km/oră.
 29. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 30. Administrația Parcării, respectiv a Centrului Comercial, își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducătorilor auto care nu respectă prevederile Regulamentului Parcarii.
 31. Conducătorii auto au obligația să acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcării și a Centrului Comercial Dâmbovița Mall, tuturor informaţiilor afişate, precum şi indicaţiilor agenţilor de pază, reprezentanţilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu şi se obligă să nu întreprindă nicio acţiune ce ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau bunurile lor.
 32. Conducătorul şi ceilalţi ocupanţi ai (auto)vehiculului vor menţine curăţenia la locul de parcare şi nu vor depozita niciun fel de materiale în parcare, deşeurile fiind aruncate în coşurile de gunoi instalate.
 33. Administrația Parcării, respectiv a Centrului Comercial Dâmbovița Mall nu răspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcării/conducătorii autovehiculelor ca urmare a neatenției, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a scărilor, ușilor, barierelor ori a altor echipamente, instalații sau alte asemenea aparținând parcării sau Centrului Comercial.
 34. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau imobilului, precum și instalațiilor sau echipamentelor aparținând sau cele care deservesc parcării sau Centrului Comercial de către conducătorii auto sau de alți utilizatori ai parcării în timpul deplasării ori staționării în incinta parcării, vor fi suportate integral de cei vinovați, cu excluderea răspunderii Administrației Parcării sau a Centrului Comercial Dâmbovița Mall.
 35. În situația în care un autovehicul este parcat necorespunzător sau pe o perioadă mai mare de 72 (șaptezecișidouă) de ore consecutive, sau în cazul în care un autovehicul care este parcat pe un spațiu nedelimitat sau care nu este destinat parcării autovehiculelor (inclusiv cazul în care un autovehicul este parcat pe o bordura și restricționează circulația în perimetrul respectiv), Administrația Centrului Comercial va sesiza autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
 36. În cazul autovehiculelor parcate cu încălcarea prezentului Regulament, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial.
 37. Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.
 38. Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.
 39. În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, Administrația Centrului Comercial poate restricţiona temporar accesul în parcarea exterioară sau subterană.
 40. Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament.

DAMBOVITA MALL S.R.L.